Diverse publicaties   Diverse publicaties van mijn hand

Teksten over de belasting op het gemaal   Teksten over de belasting op het gemaal

Teksten over Groninger molenaars   Teksten over Groninger molenaars

Teksten over de bestekken van de sarrieshutten   Teksten over de bestekken van de sarrieshutten


Diverse publicaties van mijn hand

De meeste van de hieronder vermelde teksten zijn opgenomen in het boek Groninger molenhistorie, dat op 27 april 2012 in het Groninger Molenhuis werd gepresenteerd.

Over molens en molenaspecten

boekje-deliefde

De koren- en pelmolen De Liefde

Een boekje op A5-formaat van 24 pagina's met vele illustraties.
In het boekje wordt de geschiedenis van de molen en van zijn voorganger beschreven, alsmede van het molenaarshuis en de sarrieshut.
Het boekje is als deel 4 in de reeks 'Monumenten in Noord-Groningen', uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen en is voor 3 Euro in de molen en bij de VVV te koop. Ook bij het Groninger Molenhuis, Lopende Diep 8 te Groningen, is het boekje te koop.

Het boekje wordt u toegezonden wanneer u Euro 4,75 overmaakt op ING-banknummer NL82 INGB 000141 58 11, t.n.v. B.D. Poppen.
boekje-dehoop

Molen De Hoop te Middelstum

Een boekje op A5-formaat van 24 pagina's met vele illustraties.
In het boekje wordt de geschiedenis van de molen beschreven, alsmede de huidige situatie.
Het boekje is verschenen t.g.v. de heropening van de molen op 27 oktober 2012 en als deel 8 in de reeks 'Monumenten in Noord-Groningen', uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. ISBN 978-90-73319-41-7.

up


Teksten over de belasting op het gemaal

Over enige aspecten van de belasting op het gemaal schreef ik de volgende artikelen:

Ten tijde van de belasting op het gemaal zijn er vele teksten geschreven over deze belasting. Met name na de Franse tijd toen deze belasting opnieuw werd herzien, zijn er van regeringswege vele publicaties (in staatsbladen) verschenen. Ook diverse auteurs lieten hun licht over deze boeiende materie schijnen. Deze teksten uit de eerste helft van de 19e eeuw probeer ik te verzamelen en te transcriberen, waarna ik ze hier voor de ingeïnteresseerde ter inzage aanbied.
De eerste teksten zijn een reeks publicaties in het staatsblad van 1823 en betreffen een dertiental
De stad 's Hertogenbosch gaf in 1823 een gedrukte versie van het 'Reglement of Ordonnantie der Belasting op het Gemaal' uit, afgedrukt op zes pagina's van het formaat 15½ x 18½ cm.
In 1825 werd aan de korenmolenaars de mogelijkheid geboden de accijns eventueel door middel van uitkoop of admodiatie te heffen. De bedoeling ervan was het korenmolenbedrijf van belemmerende bepalingen te ontlasten. Het daartoe specifiek voor de provincie Groningen opgestelde
In 1824 werd door de stad Groningen het 'Reglement op het Gemaal' uitgevaardigd, die in 1831 werd gevolgd door een nog veel uitgebreidere versie. Het document is voorzien van een inleiding.
In 1833 verscheen de nieuwe wet met twee reglementen, tot invoering van een accijns op het gemaal. Hierin werd ook de admodiatie beschreven. Het document is voorzien van een inleiding.
In mijn artikel “Wet en reglementen van 1833, tot invoering van een accijns op het gemaal” heb ik de invoering van deze wet beschreven, alsmede de integrale tekst weergegeven. Deze wet is in de jaren erna vele malen bijgewerkt en voorzien van aanpassingen en toelichtingen. Dit alles tesamen heb ik opgenomen in een nieuw en uitgebreid bestand. Hiermee is een compleet overzicht van deze wet ontstaan, die actief was tot 1856.
Aan het eind heb ik een lijst opgenomen van al de transcripties die ik maakte van de vele wetten, reglementen, resoluties en ordonnanties die er zijn verschenen over de belasting op het gemaal.
In 1836 verscheen een besluit van de gouverneur in de provincie Groningen, over het vervoer van granen naar de molen of ter markt, in de gemeenten op de lijn Zuidbroek - Winschoten. In de daartoe opgestelde
De belasting op het gemaal werd afgeschaft in 1855. Dit werd vastgelegd in de wet van 13 juli 1855, welke werd afgedrukt in de gebonden uitgave van het Staatsblad van het 'Koningrijk der Nederlanden over het jaar 1855 te ’s Gravenhage, ter algemeene lands-drukkerij 1855'.
Alle wetten, besluiten en reglementen uit de na-Franse tijd, betr. de belasting op het gemaal, heb ik in één document samengebracht.
Over de belasting op het gemaal werd in 1859 in het tijdschrift 'De Economist' een artikel geschreven als een
In 1864 verscheen het Academisch proefschrift door Folkertinus Nicolaas Sickenga, getiteld
Ook nu nog wordt er over deze intrigerende periode geschreven, zoals door Harry van Royen, Drs. Hist. UGent, die in 'Molenecho’s' - Vlaams tijdschrift voor Molinologie, 34e jaargang nr. 1 januari-maart 2006, een uitgave van vzw Molenzorg, het volgende artikel publiceerde
In de periode tussen 1629 en de Franse tijd zijn honderden mensen benoemd als chercher bij de molen. De benoemingen die ik vond in de resolutieboeken van de Gedeputeerde Staten van Stad en Lande (Groningen) (tot 1751 en 1788-1793), vermeld ik in het document
In de Groninger archieven vond ik meerdere bestekken van chercherswoningen, welke ik transcribeerde, voorzag van een inleiding en foto's. Ze zijn te lezen in het 50 pagina's tellend document

up


Teksten over Groninger molenaars

In de loop der tijd heb ik diverse teksten geschreven over Groninger molenaars met historische en genealogische feiten. De meeste teksten zijn echter niet in een tijfschrift opgenomen. Aangezien er wel belangstelling is voor deze teksten, heb ik ze als pdf's op deze website geplaatst. De teksten zijn:

De meeste van de bovenvermelde teksten zijn opgenomen in het boek Groninger molenhistorie, dat op 27 april 2012 in het Groninger Molenhuis werd gepresenteerd.

Zie in het menu ook de pagina 'Groninger molenaars' of via de rechtstreekse link: Groninger molenaars.

Zie voor de overige teksten die alleen op deze website zijn gepubliceerd de pagina's Triva en De sarrieshutten.

up


Teksten over de bestekken van de sarrieshutten

Teksten over de bestekken van de sarrieshutten bestekken en over het boekje "De sarrieshut van 't Zandt".

up


Bewerkte en gepubliceerde teksten

up


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2003/2022             up